Uslovi korišćenja

NAPOMENA ZA KORISNIKE OVE INTERNET PREZENTACIJA:

MOLIM VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA PRE NEGO ŠTO ZAPOČNETE SA KORIŠĆENJEM OVE INTERNET PREZENTACIJE I DOSTUPNIH VIDEO SADRŽAJA

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PREZENTACIJE

Ovi Opšti uslovi korišćenja internet prezentacije (u daljem tekstu: Opšti uslovi), zajedno sa drugim dole navedenim aktima, utvrđuju opšte uslove za korišćenje internet prezentacije www.dejan-simic.com (u daljem tekstu: Internet prezentacije) u pogledu načina korišćenja video sadržaja koje se iznajmljivanje vrši preko Internet prezentacije.

1. SADRŽAJ OPŠTIH USLOVA

U cilju lakšeg razumevanja prava i obaveza koje nastaju korišćenjem Internet prezentacije i iznajmljivanjem video sadržaja koji su dostupni na Internet prezentaciji ili preko Internet prezentacije ovi Opšti uslovi su podeljeni u posebne celine, a koje zajedno na sveobuhvatan i celovit način pružaju licima koji pristupaju Internet prezentaciji i video sadržajima.

Opšti Uslovi su podeljeni u sledeće celine:

 1. SADRŽAJ OPŠTIH USLOVA
 2. INFORMACIJE U POGLEDU IDENTITETA PRUŽAOCA USLUGA
 3. PREDMET I SVRHA OPŠTIH USLOVA
 4. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
 5. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA
 6. IZMENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA
 7. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA VIDEO KURSEVIMA
 8. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA INTERNET PREZENTACIJI
 9. REGISTRACIJA KORISNIKA USLUGA
 10. IZBOR I PRISTUP VIDEO KURSEVIMA UZ NAKNADU I NAČINI PLAĆANJA
 11. IZBOR I PRISTUP VIDEO KURSEVIMA U KORIST TREĆIH LICA
 12. PRAVA I OBAVEZA KORISNIKA KURSA
 13. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 14. PRAVO NA ODUSTANAK
 15. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
 16. REŠAVANJE SPOROVA I NADLEŽNOST SUDOVA
 17. STUPANJE NA SNAGU OPŠTIH USLOVA

2. INFORMACIJE U POGLEDU IDENTITETA PRUŽAOCA USLUGA

Postavljanjem i upravljanjem Internet prezentacije i korišćenjem video sadržaja koji su dostupni na Internet prezentaciji ili preko Internet prezentaciji rukovodi:

Poslovno ime:DEJAN SIMIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD
Sedište:Stojana Novakovića broj 26, opština Palilula, grad Beograd, Republika Srbija
Matični broj:64043293
PIB:109250595
Šifra i opis delatnosti:7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Podaci o upisu u Registar
privrednih subjekata:
Rešenje o registraciji Registra privrednih subjekata BP 123819/2015 od 10. novembra 2015. godine
Kontakt e-mail:info@dejan-simic.com
Broj telefona:0612721063
(u daljem tekstu: Pružalac usluga)

Pružalac usluga je vlasnik Internet prezentacije i kao takav upisan je i registrovan u nadležnom TLD registru.

3. PREDMET I SVRHA OPŠTIH USLOVA

Predmet ovih Opštih uslova je utvrđivanje na jasan, razumljiv i nedvosmislen način međusobnih prava i obaveza između Pružaoca usluga i Korisnika usluga, a kako je isti definisan u nastavku ovih Opštih uslova, u pogledu korišćenja Internet prezentacije te načina korišćenja video sadržaja koji su dostupni na Internet prezentacije ili preko Internet prezentacije.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik usluga ulazi u pravno-obavezujući odnosno ugovorni odnos sa Pružaocem usluga te izjavljuje da je saglasan da Internet prezentaciju kao i video sadržaje koji su dostupni na Internet prezentaciji odnosno preko Internet prezentacije koristi na način propisan ovim Opštih uslovima.

Pružalac usluga objavljuje ove Opšte uslove u sledeće svrhe:

• utvrđivanja uslova korišćenja Internet prezentacije,

•      obaveštenja Korisnika usluga o pravima intelektualne svojine Pružaoca usluga,

•      utvrđivanja uslova za korišćenje video sadržaja koji su dostupni na Internet prezentaciji odnosno preko Internet prezentacije od strane Korisnika usluga.

4. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Skraćenica:Definicija:
Pružalac usluga:DEJAN SIMIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD sa sedištem na adresi Stojana Novakovića broj 26, opština Palilula, grad Beograd, Republika Srbija i sa matičnim brojem: 64043293
Video kurs:Audio, video i tekstualni zapis u elektronskom obliku pohranjen na Internet prezentaciji ili koji je dostupan preko Internet prezentacije a koji zapis predstavlja autorsko delo Pružaoca usluga i na kojem autorskom delu Pružalac usluga ima isključivo moralna i imovinska prava i koji zapis služi Korisniku usluga za razvoj ličnih veština
Korisnik usluga:Fizičko ili pravno lice koje je u ugovornom odnosu sa Pružaocem usluga na osnovu ovih Opštih uslova i koje lice je registrovano za pristup video sadržajima Pružaoca usluga na način koji omogućuje Korisniku usluga individualni pristup Video kursu sa mesta i u vreme koje to lice odabere
Cena:Ukupan iznos izražen u dinarima (RSD) koji Korisnik usluga plaća Pružaocu usluga za omogućavanje pristupu Video kursevima
Cenovnik:Dokument objavljen na Internet prezentaciji koji sadrži listu dostupnih Video kurseva sa izraženim Cenama za omogućavanje pristupa Video kursevima
Način plaćanja:Modaliteti plaćanja Cene Pružaocu usluga od strane Korisnika usluga
Period pristupa Video kursu:Vremenski period u kojem je Korisnik usluga ovlašćen da pristupa Video kursu za koji je platio Cenu a koji pristup Video kursu je dostupan na Internet prezentaciji ili preko Internet prezentacije, a koji vremenski period u svakom slučaju neće biti kraći od 2 (godine) od dana prvog pristupa Video kursu od strane Korisnika usluga. Pružalac usluga zadržava pravo da jednostrano produži Period pristupa Video kursu o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnike usluge preko Internet prezentacije.
Nesavesna upotreba Internet prezentacije i Video kurs:Svaka upotreba Internet prezentacije i Video kursa u vlasništvu Pružaoca usluga a koja je upotreba protivna svrsi i cilju Opštih uslova, važećih zakona Republike Srbije i načelima savesnosti i poštenja

5. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi Pružaoca usluga su obavezujući za Pružaoca usluga i Korisnika usluga odnosno za obe ugovorne strane i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom Pružaoca usluga i Korisnika usluga nije izričito ugovoreno drugačije.

Pružalac usluga je obavezan da Opšte uslove kao i eventualne izmene i dopune istih učini javno dostupnim na internet stranici www.dejan-simic.com.

6. IZMENE OPŠTIH USLOVA

Pružalac usluga zadržava pravo da vrši izmenu Opštih uslova radi usklađivanja sa izmenama  relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih Korisnika usluga.

Pružalac usluga će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti Korisnike usluga preko Internet prezentacije Pružaoca usluga.

Svim eventualnim izmenama i dopunama Opštih uslova ne sme se umanjiti nivo informisanosti Korisnika usluga o bitnim elementima i uslovima korišćenja Internet prezentacije i pristupa Video kursevima.

Izmene Opštih uslova stupaju na snagu danom postavljanja na internet stranicu Pružaoca usluga odnosno drugog dana ukoliko je to određeno u samim Opštim uslovima.

U slučaju da za vreme trajanja Perioda pristupa Video kursu dođe do promene Opštih uslova za Korisnike usluga su obavezujući Opšti uslovi koji su važili u momentu prihvata tada važećih Opštih uslova u delu koji se odnosi na bitne elemente poput Cene.

7. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA VIDEO KURSEVIMA

Video kursevi dostupni na Internet prezentaciji ili preko Internet prezentacije na drugim internet servisima predstavljaju autorsko delo Pružaoca usluga.

Video kursevi su sačinjeni od audio, video i tekstualnog zapisa u elektronskom obliku i pohranjeni su na Internet prezentaciji ili su dostupni preko Internet prezentacije a pohranjeni su na internet servisima trećih lica.

Pružalac usluga isključivo moralna i imovinska prava u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije.

Svi ostali materijali u video, audio i tekstualnom formatu, kao i dokumenta, fotografije, ilustracije i žigovi i drugo, koji su objavljeni na Internet prezentaciji predstavljaju autorsko delo Pružaoca usluga osim ukoliko drugačije nije navedeno.

Sva moralna prava i imovinska prava Pružaoca usluga kao vlasnika autorskog dela su zadržana od strane Pružaoca usluge.

8. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA INTERNET PREZENTACIJI

Korišćenje Internet prezentacije ili bilo kojeg dela Internet prezentacije uključujući omogućavanje pristupa Internet prezentaciji ili bilo kojeg dela Internet prezentacije ugrađivanjem (embedding) u bilo koju drugu internet prezentaciju je strogo zabranjen.

9. REGISTRACIJA KORISNIKA USLUGA

Pristup Internet prezentaciji za sve posetioce je besplatan.

Korisnicima usluga se smatraju fizička ili pravna lice koja su u ugovornom odnosu sa Pružaocem usluga na osnovu ovih Opštih uslova i koje lice je registrovano za pristup video sadržajima Pružaoca usluga na način koji omogućuje Korisniku usluga individualni pristup Video kursevima sa mesta i u vreme koje on odabere.

Registrovani Korisnici usluga su fizička lica i pravna lica koje se registruju i prijavljuju na Internet prezentaciji a u cilju pristupa Video kursevima.

Prilikom registracije Korisnici usluga – fizička lica su dužni da dostave sledeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresu prebivališta odnosno stanovanja
 3. E-mail adresu

Prilikom registracije Korisnici usluga – pravna lica su dužni da dostave sledeće podatke:

 1. Poslovno ime
 2. Adresu sedišta
 3. Matični broj
 4. PIB
 5. E-mail adresu

te da izaberu jedinstveno korisničko ime i prihvate ove Opšte uslova.

Korisnik usluga je tačnost gore navedenih podataka.

Pružalac usluga može prikupljati i druge podatke (poput IP adresa, vreme pristupa, vrsta uređaja, lokacija, itd.) sa ciljem poboljšanja iskustva Korisnika usluga, sprečavanja zloupotreba ili analitičkih procena Internet prezentacije.

U slučaju da Korisnik usluga ima saznanja da je došlo do zloupotrebe podataka dostavljenih Pružaocu usluga odnosno do neovlašćenog korišćenja istih obavezan je da o tome bez odlaganja obavesti Pružaoca usluga.

Korisnik usluga koji je registrovan u svakom trenutku može zahtevati uklanjanje sa Internet prezentacije dostavljenih podataka bez obaveze bilo kakvog obrazloženja osim ukoliko ima neizmirena dugovanja prema Pružaocu usluga.

10. IZBOR I PRISTUP VIDEO KURSEVIMA UZ NAKNADU I NAČINI PLAĆANJA

Izbor i pristup Video kursevima se vrši nakon registracije Korisnika usluga.

Kada Korisnik usluga na način iz gornjeg stava izabere željeni Video kurs i nakon što potvrdi svoj izbor Video kursa, smatraće se da je prihvatio pristup odabranom Video kursu i njegovu Cenu iz Cenovnika.

Važećim Cenovnikom su precizirani dostupni Video kursevi i njihova pojedinačna odnosno zbirna Cena u slučaju da Korisnik usluga želi pristup većem broju Video kurseva.

Pružalac usluga omogućava plaćanja Cene za pružanje Kursa po sledećim modalitetima:

 • uplatom u celosti pre početka obuke uz mogućnost popusta,
 • prenosom u celosti novčanih sredstava s platnog računa Korisnika usluga na platni račun Pružaoca usluga korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva plaćanja u skladu sa Zakonom o platnim usluga (internet plaćanje).

Pružalac usluga zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odobri popust na Cenu usluga za neodređen broj Korisnika usluga u kom slučaju o tome zaključuje poseban ugovor sa takvim Korisnicima usluga.

Pružalac usluga je obavezan da Korisniku usluga na registrovanu e-mail adresu pošalje račun (fakturu) sa iznosom ukupne Cene za izabrane Video kurseve.

Korisnik usluga se obavezuje da plati iznos ukupne Cene za izabrane Video kurseve na način i u rokovima kako je navedeno u računu (fakturi) Pružaoca usluge.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Nakon verifikacije uplate od strane Korisnika usluga Pružalac usluge će Korisniku usluga omogućiti pristup izabranim i plaćenim Video kursevima putem dostavljanja pristupnih parametara (šifra, link) za pristup Video kursu.

Pružalac usluga se obavezuje da obavesti Korisnike usluge ukoliko u toku Perioda pristupa Video kursevima dođe do promene video platforme za pristup Video kursevima te da dostavi nove parametre za pristup Video kursu.

11. IZBOR I PRISTUP VIDEO KURSEVIMA U KORIST TREĆIH LICA

Izbor i pristup Video kursevima u korist trećeg lica se smatra kada se neko lice registruje kao Korisnik usluga te izvrši uplatu Cene Video kurseva a u korist trećeg lica koje će vršiti izbor i/ili pristup Video kursevima čime to treće lice stiče sopstveno i neposredno pravo pristupa Video kursevima u skladu sa ovim Opštim uslovima, ako nije što drugo ugovoreno.

Korisnik usluga ima pravo zahtevati da Pružalac usluga izvrši prema trećem ono što je ugovoreno u korist tog trećeg lica.

Izborom i pristupom Video kursevima u korist trećeg lica u smislu ovih Opštih uslova smatraju se sledeći slučajevi:

 1. kada zakonski zastupnik maloletnog lica omogući izbor i pristup Video kursu maloletnom licu,
 2. kada poslodavac omogući izbor i pristup Video kursu zaposlenim kod poslodavca,
 3. kada lice omogući izbor i pristup Video kursu drugom licu.

U svim napred navedenim slučajevima Korisnici usluga su

U napred navedenim slučajevima lice u čiju su korist zaključeni ugovori stiču sva prava iz ovih ugovora, kao i obavezu poštovanja ovih Opštih uslova, dok ugovorna obaveza koja se odnosi na plaćanje ugovorne cene pada na teret potpisnika ugovora.

12. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

12.1. PRAVA KORISNIKA USLUGA

Korisnik usluga prihvatanjem Opštih uslova stiče sva prava i obaveze sadržane u njima.

Korisnik usluga ima pravo da uživa nesmetan pristup Video kursevima u skladu sa ovim Opštim uslovima.

12.2. OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

Korisnik usluga prihvatanjem Opštih uslova preuzima sledeće obaveze:

 • da blagovremeno na način i u roku kako je određeno važećim Cenovnikom vrši plaćanja Cene izabranih Video kurseva po ispostavljenim računima,
 • da blagovremeno obavesti Pružaoca usluga o nastupanju svih okolnosti koje bi mogle biti od uticaja na ispunjenje međusobnih prava i obaveza u skladu sa Opštim uslovima, u smislu promene ličnog imena, adrese prebivališta i/ili boravišta i drugih podataka koji služe za identifikaciju Korisnika usluga,
 • da obezbedi sredstva i tehničku podršku o svom trošku neophodnu za uspešni pristup Video Kursu, u smislu posedovanja uređaja čije tehničke specifikacije omogućavaju prikaz stranice, prikaz video materijala i drugog sadržaja koji čini sastavni deo Video Kursa. Za pristup Video Kursu potreban je uređaj (računar, mobilni telefon, table ili druga vrsta uređaja koji zadovoljava zahteve sistema za pristup i prikazivanje Video kursa, pristup Internetu i kompatibilni softver (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave),
 • da obezbedi bezbedno čuvanje podataka za pristup Video kursu dodeljenih od strane Pružaoca usluga,
 • da bez odlaganja obavesti Pružaoca usluga u slučaju gubitka podataka za pristup Video kursu dodeljenih od strane Pružaoca usluga,
 • da prilikom korišćenja Internet prezentacije i Video kursa poštuje autorsko pravo i srodna prava Pružaoca usluga a naročito:
 • da ne prikazuje (delimično ili u celini) Video kurs kao deo bilo kog javnog izvođenja ili prikaza bez obzira da li se takvo javnog izvođenje naplaćuje odnosno nenaplaćuje naknada,
  • da ne prodaje, iznajmljuje, daje u zakup, redistribuira, emituje, prikazuje, komunicira, menja, podlicencira, prenosi, dodeljuje (delimično ili u celini) Video kurs bilo kojoj trećem licu,
  • da ne koristi Internet prezentaciju odnosno Video kurs zajedno sa bilo kojim računarskim programom za narezivanje, čuvanje, snimanje, kreiranje kopije Video kursa,
  • da ne koristi Video kurs kao deo bilo koje usluge za deljenje odnosno korišćenje za više osoba osim u slučajevima kako su propisani članom 11. ovih Opštih uslova,

13. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Pružalac usluga neće se smatrati odgovornim za štetu koju Korisnik usluga pretrpi usled:

 • toga što nije pročitao ove Opšte uslove,
 • nemogućnosti izvršavanja plaćanja Cene za Video kurs preko Internet prezentacije iz opravdanih razloga na strani Pružaoca usluga,
 • nemogućnosti korišćenja Internet prezentacije odnosno drugog servisa na kojem su pohranjeni Video kursevi zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Internet prezentaciji ili drugom servisu na kojem su pohranjeni Video kursevi a iz razloga prekršaja ovih Opštih uslova.

14. PRAVO NA ODUSTANAK

Korisnik usluga potvrđuje da je izričito saglasan da gubi pravo na odustanak od ugovora zaključenog sa Pružaocem usluga s obzirom da se pristup i korišćenje Video Kurseva smatra isporukom digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa a za koju uslugu je propisano članom 37. stav 1. tačka 13) Zakonom o zaštiti potrošača izuzetak od prava na odustanak od ugovora.

15. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Prikupljanje, obrada i zaštita podataka o ličnosti Korisnika usluga fizičkih lica su predmet Politike privatnosti Pružaoca usluga a koja Politika privatnosti je dostupna na Internet prezentaciji.

16. REŠAVANJE SPOROVA I NADLEŽNOST SUDA

Pružalac usluga i Korisnik usluga su saglasni da će sve eventualne nesporazume povodom izvršenja usluga pristupa Video kursevima, primene i tumačenja ovih Opštih usluga rešavati dogovora i mirnim putem.

U slučaju eventualnog spora koji može nastati povodom primene ovih Opštih uslova i pristupa Video kursevima, Pružalac usluga i Korisnik usluga određuju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

17. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Dejan Simić, Agencija za Konsalting je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka nazahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

18. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

19. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

20. ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Dejana Simić, Agencije za Konsalting, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni
za obavljanje posla. Svi zaposleni u Dejan Simić, Agencija za Konsalting (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

21. PDV

Dejana Simić, Agencije za Konsalting nije obveznik PDV-a.

22. STUPANJE NA SNAGU OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Pružaoca usluga.

Lica koja pristupaju Internet prezentaciji kao i Korisnici usluga potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila ove Opšte uslove i prihvataju odredbe Opštih uslova.

U Beogradu dana 09.05.2021. godine

DEJAN SIMIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD